بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۱۷


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۰(%۰) ۰۰۰
آزاد شناور۰(%۰) ۰۰۰
بازاراول۰(%۰) ۰۰۰
بازار دوم۰(%۰) ۰۰۰
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۰(%۰) ۰۰۰
جمع تعداد معاملات۰(%۰) ۰۰۰
ارزش بازار(ميليارد ريال)۰(%۰) ۰۰۰