نمودار جمع تعداد معاملات


     از :     تا :
شاخص كل
آزاد شناور
بازاراول
بازار دوم
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)
جمع تعداد معاملات
ارزش بازار(ميليارد ريال)
 
 
تاريخقیمت