بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۶ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۶


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۸۵,۷۶۸(%۰.۱۳) +۱۰۸۸۵,۷۶۸۸۵,۷۶۸
آزاد شناور۹۲,۸۳۴(%۰.۱۱) +۱۰۰.۷۹۲,۸۳۴۹۲,۸۳۴
بازاراول۵۹,۵۳۱(%۰.۲۹) +۱۷۱.۱۵۹,۵۳۱۵۹,۵۳۱
بازار دوم۱۸۹,۹۸۹(%-۰.۱۴) -۲۶۴۱۸۹,۹۸۹۱۸۹,۹۸۹
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۲,۲۱۲,۷۸۰(%-۲۸.۲) -۶۲۴۱۰۶۲,۲۱۲,۷۸۰۲,۲۱۲,۷۸۰
جمع تعداد معاملات۲۰۵,۳۹۵(%۷۵.۱۵) +۱۵۴۳۶۰۲۰۵,۳۹۵۲۰۵,۳۹۵
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۴۲۳,۴۲۵(%۰.۱۲) +۴۲۲۴۳,۴۲۳,۴۲۵۳,۴۲۳,۴۲۵