بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۷ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۱۳


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۷۹,۰۹۳(%۰.۳۳) +۲۵۹.۸۷۹,۰۹۳۷۹,۰۹۳
آزاد شناور۸۶,۸۵۵(%۰.۴۲) +۳۶۵.۲۸۶,۸۵۵۸۶,۸۵۵
بازاراول۵۶,۱۷۴(%۰.۲۸) +۱۵۹.۸۵۶,۱۷۴۵۶,۱۷۴
بازار دوم۱۶۸,۱۳۰(%-۹۸۵۹.۵۸) -۱۶۵۷۶۸۸۰.۴۱۶۸,۱۳۰۱۶۸,۱۳۰
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۲,۰۴۴,۰۲۳(%۳۲.۸۵) +۶۷۱۴۳۵۲,۰۴۴,۰۲۳۲,۰۴۴,۰۲۳
جمع تعداد معاملات۵۱,۷۷۱(%-۶.۸) -۳۵۱۸۵۱,۷۷۱۵۱,۷۷۱
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۳۲۸,۰۱۸(%۰.۳۲) +۱۰۷۶۶۳,۳۲۸,۰۱۸۳,۳۲۸,۰۱۸
از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر