بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۹


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۸۱,۷۴۲(%۰.۰۶) +۴۵.۶۸۱,۷۴۲۸۱,۷۴۲
آزاد شناور۸۹,۷۵۷(%۰.۰۱) +۹.۸۸۹,۷۵۷۸۹,۷۵۷
بازاراول۵۷,۱۷۴(%۰.۰۲) +۱۳.۷۵۷,۱۷۴۵۷,۱۷۴
بازار دوم۱۷۸,۷۲۰(%۰.۱۱) +۱۹۸.۴۱۷۸,۷۲۰۱۷۸,۷۲۰
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۲,۷۰۸,۲۰۰(%۴۸.۴۷) +۱۳۱۲۵۳۳۲,۷۰۸,۲۰۰۲,۷۰۸,۲۰۰
جمع تعداد معاملات۴۴,۰۲۹(%-۴.۹۸) -۲۱۹۱۴۴,۰۲۹۴۴,۰۲۹
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۲۲۳,۷۸۵(%۰.۰۸) +۲۵۰۴۳,۲۲۳,۷۸۵۳,۲۲۳,۷۸۵