بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۳ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۰


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۷۸,۶۵۳(%-۰.۱۱) -۸۳.۵۷۸,۶۵۳۷۸,۶۵۳
آزاد شناور۸۵,۶۰۹(%-۰.۰۲) -۱۷.۴۸۵,۶۰۹۸۵,۶۰۹
بازاراول۵۴,۱۶۱(%-۰.۱۴) -۷۶.۴۵۴,۱۶۱۵۴,۱۶۱
بازار دوم۱۷۶,۷۲۸(%-۰.۰۵) -۷۹.۶۱۷۶,۷۲۸۱۷۶,۷۲۸
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۱,۱۱۹,۱۵۹(%-۸۰.۷۵) -۹۰۳۶۸۶۱,۱۱۹,۱۵۹۱,۱۱۹,۱۵۹
جمع تعداد معاملات۲۷,۹۰۷(%-۱۳.۹۴) -۳۸۸۹۲۷,۹۰۷۲۷,۹۰۷
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۱۹۲,۲۱۶(%-۰.۱۲) -۳۷۷۸۳,۱۹۲,۲۱۶۳,۱۹۲,۲۱۶
از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر