بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۵۱


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۹۵,۱۳۶(%۰.۰۴) +۳۳.۳۰۰
آزاد شناور۱۰۱,۶۹۶(%۰.۰۹) +۹۲.۴۰۰
بازاراول۶۷,۷۶۳(%۰.۰۳) +۲۰.۷۰۰
بازار دوم۲۰۱,۶۲۷(%۰.۰۴) +۸۷.۵۰۰
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۹,۰۹۷,۴۴۷(%۷۹.۷۲) +۷۲۵۲۲۷۲۰۰
جمع تعداد معاملات۵۸,۴۸۵(%۲.۵۲) +۱۴۷۲۰۰
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۷۲۹,۷۹۷(%۰.۰۴) +۱۶۰۴۰۰