بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۶ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۳۹


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۹۵,۶۰۱(%۱.۰۴) +۹۹۴.۳۹۴,۶۰۶۹۵,۶۰۱
آزاد شناور۱۰۳,۱۲۰(%۰.۸۹) +۹۲۰.۱۱۰۲,۲۰۰۱۰۳,۱۲۰
بازاراول۶۸,۲۰۶(%۰.۹۲) +۶۲۷.۵۶۷,۵۷۹۶۸,۲۰۶
بازار دوم۲۰۲,۰۰۳(%۱.۲۵) +۲۵۳۵.۱۱۹۹,۴۶۸۲۰۲,۰۰۳
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۳,۴۶۴,۴۳۹(%۲۱.۱۱) +۷۳۱۲۷۹۲,۷۳۳,۱۶۰۳,۴۶۴,۴۳۹
جمع تعداد معاملات۸۴,۱۱۲(%۱۳.۱۹) +۱۱۰۹۲۷۳,۰۲۰۸۴,۱۱۲
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۸۱۶,۷۳۸(%۱.۰۴) +۳۹۶۵۲۳,۷۷۷,۰۸۶۳,۸۱۶,۷۳۸