آهن و فلزات + نمودار http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=a.6cn79k,4wk6zt199b4.zg4g4.5kjkt86.,0eog7jnp.4e4wgk6zugejw.k44,o7w80.tpjwuuk.n4 Sun, 10 Jun 2018 16:56:20 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 10 Jun 2018 16:56:20 GMT آهن و فلزات 60 میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان) مقدار: ۲,۸۰۰ / تغییر: (%۰.۷۱) +۲۰ / کمترین: ۰ / بیشترین: ۰ 2,800 (%0.71) +20 0 0 میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان) مقدار: ۲,۸۰۰ / تغییر: (%۰.۷۱) +۲۰ / کمترین: ۰ / بیشترین: ۰ 2,800 (%0.71) +20 0 0 پلاتين(تن/دلار) مقدار: ۹۰۸ / تغییر: (%۰) ۰ / کمترین: ۹۰۸ / بیشترین: ۹۰۸ 908 (%0) 0 908 908 تیرآهن 18 (شاخه/تومان) مقدار: ۷۰۱,۰۰۰ / تغییر: (%-۰.۸۶) -۶۰۰۰ / کمترین: ۰ / بیشترین: ۰ 701,000 (%-0.86) -6000 0 0 تیرآهن 16 (شاخه/تومان) مقدار: ۵۸۱,۰۰۰ / تغییر: (%۰) ۰ / کمترین: ۰ / بیشترین: ۰ 581,000 (%0) 0 0 0 تیرآهن 14 (شاخه/تومان) مقدار: ۴۸۸,۰۰۰ / تغییر: (%۰) ۰ / کمترین: ۰ / بیشترین: ۰ 488,000 (%0) 0 0 0 نقره (اونس/دلار) مقدار: ۱۷ / تغییر: (%۰) ۰ / کمترین: ۱۷ / بیشترین: ۱۷ 17 (%0) 0 17 17 میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان) مقدار: ۲,۷۱۵ / تغییر: (%۰.۳۷) +۱۰ / کمترین: ۰ / بیشترین: ۰ 2,715 (%0.37) +10 0 0