بورس + نمودار http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=b.52bmhulrgu8k4phh1r.kerer.iu,u4n8.lzf9em,b7.rfrgeu8k5ef,g.urrl9mgnz.47,g55u.br Sun, 10 Jun 2018 22:43:39 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 10 Jun 2018 22:43:39 GMT بورس 60 شاخص كل مقدار: ۹۵,۹۱۶ / تغییر: (%-۰.۱۷) -۱۶۶.۷ / کمترین: ۹۵,۹۱۶ / بیشترین: ۹۶,۰۸۳ 95,916 (%-0.17) -166.7 95,916 96,083 آزاد شناور مقدار: ۱۰۵,۳۶۶ / تغییر: (%-۰.۱۹) -۲۰۴.۵ / کمترین: ۱۰۵,۳۶۶ / بیشترین: ۱۰۵,۵۷۱ 105,366 (%-0.19) -204.5 105,366 105,571 بازاراول مقدار: ۶۹,۰۱۶ / تغییر: (%-۰.۳) -۲۰۸ / کمترین: ۶۹,۰۱۶ / بیشترین: ۶۹,۲۲۴ 69,016 (%-0.3) -208 69,016 69,224 بازار دوم مقدار: ۱۹۹,۵۱۸ / تغییر: (%۰.۰۶) +۱۲۷.۵ / کمترین: ۱۹۹,۳۹۰ / بیشترین: ۱۹۹,۵۱۸ 199,518 (%0.06) +127.5 199,390 199,518 مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال) مقدار: ۲,۲۳۷,۱۶۸ / تغییر: (%۳۱.۲۶) +۶۹۹۳۷۰ / کمترین: ۱,۵۳۷,۷۹۸ / بیشترین: ۲,۲۳۷,۱۶۸ 2,237,168 (%31.26) +699370 1,537,798 2,237,168 جمع تعداد معاملات مقدار: ۹۸,۴۲۱ / تغییر: (%۴۴.۸۶) +۴۴۱۵۴ / کمترین: ۵۴,۲۶۷ / بیشترین: ۹۸,۴۲۱ 98,421 (%44.86) +44154 54,267 98,421 ارزش بازار(ميليارد ريال) مقدار: ۳,۷۴۸,۹۵۵ / تغییر: (%-۰.۱۷) -۶۵۲۹ / کمترین: ۳,۷۴۸,۹۵۵ / بیشترین: ۳,۷۵۵,۴۸۴ 3,748,955 (%-0.17) -6529 3,748,955 3,755,484