نرخ طلا و سکه + نمودار http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=cksdqcba,2.8.b22-6bsa2alzsya.yc,k1yg.omf-2a2yi.x1qz12xaoy.zcsxgm-ik.f,2zqxi.a2 Sun, 10 Jun 2018 14:02:43 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 10 Jun 2018 14:02:43 GMT نرخ طلا و سکه 60 انس در بازار جهانی(دلار) مقدار: ۱,۲۹۹ / تغییر: (%۰) ۰ / کمترین: ۱,۲۹۹ / بیشترین: ۱,۲۹۹ 1,299 (%0) 0 1,299 1,299 مثقال طلا در بازار تهران مقدار: ۸,۷۵۵,۰۰۰ / تغییر: (%۲.۱۷) +۱۹۰۰۰۰ / کمترین: ۸,۵۶۵,۰۰۰ / بیشترین: ۸,۷۵۵,۰۰۰ 8,755,000 (%2.17) +190000 8,565,000 8,755,000 گرم طلای 18 در بازار تهران مقدار: ۲,۰۲۱,۲۰۰ / تغییر: (%۲.۱۷) +۴۳۸۰۰ / کمترین: ۱,۹۷۷,۴۰۰ / بیشترین: ۲,۰۲۱,۲۰۰ 2,021,200 (%2.17) +43800 1,977,400 2,021,200 طرح جدید مقدار: ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ / تغییر: (%۳.۵۹) +۸۰۰۰۰۰ / کمترین: ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ / بیشترین: ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ 22,300,000 (%3.59) +800000 21,500,000 22,300,000 طرح قدیم مقدار: ۲۳,۷۵۰,۰۰۰ / تغییر: (%۵.۹۸) +۱۴۲۰۰۰۰ / کمترین: ۲۲,۳۳۰,۰۰۰ / بیشترین: ۲۳,۷۵۰,۰۰۰ 23,750,000 (%5.98) +1420000 22,330,000 23,750,000 نیم سکه مقدار: ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ / تغییر: (%۳.۹۱) +۴۵۰۰۰۰ / کمترین: ۱۱,۰۵۰,۰۰۰ / بیشترین: ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ 11,500,000 (%3.91) +450000 11,050,000 11,500,000 ربع سکه مقدار: ۶,۵۰۰,۰۰۰ / تغییر: (%۳.۰۸) +۲۰۰۰۰۰ / کمترین: ۶,۳۰۰,۰۰۰ / بیشترین: ۶,۵۰۰,۰۰۰ 6,500,000 (%3.08) +200000 6,300,000 6,500,000 سکه گرمی مقدار: ۳,۸۰۰,۰۰۰ / تغییر: (%۲.۶۳) +۱۰۰۰۰۰ / کمترین: ۳,۷۰۰,۰۰۰ / بیشترین: ۳,۸۰۰,۰۰۰ 3,800,000 (%2.63) +100000 3,700,000 3,800,000