امتیاز مثبت
۰
پيش بينی بازار جهانی نفتا در سال ۲۰۱۳
شنبه ۲ دی ۱۳۹۱ ساعت ۰۱:۲۸
کد مطلب: 123900
 
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻔﺘﺎ در اروﭘﺎ در ﻧﻴﻤﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺳﺎل ۲۰۱۳ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ۲۰۱۲ ﺑﻪ روﻳﻜﺮد ﻣﻨﻔﻲ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آن ﻋﺪم ﺑﻬﺒﻮد اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺎزاد ﻋﺮﺿﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل است ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﻫﻮاي ﺳﺮد ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻲ از اروﭘﺎ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻬﺎي ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﻮراكﻫﺎ، از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوﭘﺎن را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﺘﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ.
ﻧﻔﺘﺎ (خوراک مجتمع‌های پتروشیمی) در ﺑﺎزارﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ۹۴۵ دﻻر در ﻫﺮ ﺗﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻃﻲ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺳﻴﺪ، اﻣﺎ در ﻃﻲ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺎ ۱۳ دﻻر و ۵۰ ﺳﻨﺖ اﻓﺰاﻳﺶ روﺑﻪرو ﺷﺪ.

ﺷﺮﻛﺖ Honam Petrochemical در ﻛﺮهﺟﻨﻮﺑﻲ، در ﺣﺪود ۵۵۰۰۰ ﺗﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻧﻔﺘﺎي ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺎه ژاﻧﻮﻳﻪ ﺧﺮﻳﺪاري کرده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎ در ﺣﺪود ۱۲ تا ۷۵/۱۲ دﻻر ﺳﻲ اﻧﺪ اف، در ﻫﺮ ﺗﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻈﻨﻪﻫﺎي ژاﭘﻦ است.

ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮان اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻧﻔﺘﻲ در ﻃﻲ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲدﻫﻨﺪ. ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺘﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ در ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﺷﺪ ﻋﺮﺿﻪﻫﺎي اروﭘﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي آرﺑﻴﺘﺮاژي رخ داده اﺳﺖ. Tasweeq در ﺣﺪود ۶۰۰ هزار ﺗﻦ ﻧﻔﺘﺎ ﺑﺮاي ﺗﺤﻮﻳﻞ در ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺮده ﻛﻪ در ﺣﺪود ۳۴ تا ۳۵ دﻻر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﻴﻤﺖﻫﺎي ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ است ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﻣﺎ ﻋﺪه‌اي از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ رﺷﺪ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﭼﻮن اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﺼﻠﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻬﺎي ﻧﻔﺘﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺎﻳﻴﻦدﺳﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻠﻲاﺗﻴﻠﻦ (PE) ﻣﺘاﺛﺮ ﻣﻲﺷﻮد و در ﺳﺎل ۲۰۱۳ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. در اروﭘﺎ به‌رﻏﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺰﻳﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﭼﻨﺪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﺎزار ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﺎزاد ﻋﺮﺿﻪ و روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻳﻦ روﻧﺪ در آﻳﻨﺪه ﻧﻴﺰ اداﻣﻪدار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎزاد ﻋﺮﺿﻪ اروﭘﺎ، ﻣﻘﺪاري از ﻧﻔﺘﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺳﻮق ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺎزاد ﻋﺮﺿﻪ ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ.

اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد. ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﺎزار ﻧﻔﺘﺎ در اروﭘﺎ در ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﻣﻴﻼدي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺿﻌﻴﻒ و ﻣﺎزاد ﻋﺮﺿﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻛﻮد اﺳﺖ، ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﻳﺎ ﻣﺎهﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮي دﻳﺪه ﺷﻮد. ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮاي روﻧﻖ ﺑﺎزار ﻧﻔﺘﺎ، ذﺧﻴﺮهﺳﺎزي ﻣﻌﻤﻮل در ﻣﺎه ژاﻧﻮﻳﻪ ﺑﺎﻳﺪ رخ دﻫﺪ و از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺮك ﺑﺎزار ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﺎه ﻓﻮرﻳﻪ ﺳﺎل آﻳﻨﺪه، ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺤﻮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ.

اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻔﺘﺎ در اروﭘﺎ در ﻧﻴﻤﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺳﺎل ۲۰۱۳ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ۲۰۱۲ ﺑﻪ روﻳﻜﺮد ﻣﻨﻔﻲ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آن ﻋﺪم ﺑﻬﺒﻮد اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺎزاد ﻋﺮﺿﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل است ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﻫﻮاي ﺳﺮد ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻲ از اروﭘﺎ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻬﺎي ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﻮراكﻫﺎ، از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوﭘﺎن را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﺘﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ.