از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
% ۳۱.۶
خیر
% ۶۸.۴
جمع کل: ۱۱۹۵ رأی
 

از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر