از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
% ۳۳.۹
خیر
% ۶۶.۱
جمع کل: ۱۵۱۵ رأی
 

از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر