از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
% ۳۱.۸
خیر
% ۶۸.۲
جمع کل: ۹۰۹ رأی
 

از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر